Offentliga marknaden 2017

Metod

Informationen i Dagens Samhälles webbtjänst Den offentliga marknaden 2017  bygger i huvudsak på information från databasen DoubleCheck. DoubleCheck har samlat in leverantörsreskontra från landets kommuner, landsting och regioner samt statligt upphandlande myndigheter. Genom att sammanställa den informationen kan Dagens Samhälle presentera den mest detaljerande bilden av den offentliga marknaden hittills. 

Fakturering offentlig marknad avser fakturerat belopp inklusive moms till kommuner, landsting/regioner och stat under ett kalenderår. Därför kan fakturerat belopp i vissa fall vara högre än bolagets redovisade omsättning för samma räkenskapsår.

I förekommande fall, där ett bolags försäljning till offentliga aktörer inte kan antas fångas upp i sin helhet av DoubleCheck har årsredovisningar och/eller andra källor använts. Det gäller främst, men inte uteslutande, bolag verksamma inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta). Informationen om läkemedelsbranschen kommer från Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Detta anges som omsättning offentlig sektor för dessa bolag.