Offentliga marknaden 2017

Byggbolag

Offentlig marknad: 125 miljarder kronor
Förändring (1 år): ingen uppgift

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Peab 11 344 15%
2 NCC 10 819 27%
3 Skanska 7 534 -7%
4 Strukton Rail 2 521 10%
5 Bravida 1 243 -6%
6 Veidekke 1 504 11%
7 Erlandsson Bygg 1 017 17%
8 Sveab 964 -5%
9 Expandia Moduler 753 49%
10 MVB 717 11%
11 JM 644 12%
12 Nordic Modular Leasing 536 20%
13 Tuve Bygg 529 2%
14 SH Bygg 496 -23%
15 Rekab Entreprenad 470 44%
16 BTH Bygg 455 12%
17 Byggmästarn i Skåne 427 -25%
18 Cobab 368 32%
19 Züblin 330 121%
20 Rejlers 305 35%
21 Nåiden Bygg 302 3%
22 Lemminkäinen 266 -36%
23 Serneke 261 -26%
24 Byggpartner 208 10%

Kommentar

Fortsatt högt bostadsbyggande, igångsättning av första fasen av stora infrastrukturprojekt och stora behov av fler och förnyade verksamhetslokaler. 2016 var ett bra år för byggbranschen, 2017 kommer också vara det, men 2018 kommer en mattning, åtminstone på bostadsbyggandet.

Efter ett rekordår (sedan 1992) 2016 i bostadsbyggande fortsätter det på en hög nivå 2017. Prognosen är att det påbörjas 73 500 nya lägenheter 2017 men att kurvorna vänder nedåt en aning under 2018.

Nyinvesteringarna i bostäder har stigit kraftigt tre år i följd. Uppgången på 35 procent 2016 var den högsta tillväxttakten sedan 1980-talet. 

Börsuppgång, låga räntor, stigande bostadspriser, ökade inkomster och starkare arbetsmarknad är några av faktorerna bakom uppgången. Fast det finns orosmoln. Skärpt kreditgivning, höjda skatter och stigande bolåneräntor kan bromsa utvecklingen. 

Även investeringarna i infrastruktur ökade i relativt god takt 2016. De offentliga investeringarna har dominerats av vägbyggande, som Förbifart Stockholm. Järnvägsutbyggnaden kommer igång på allvar först när spaden sätts i marken för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana och Ostlänken börjar byggas. Andra större projekt bidrar till ökade investeringar är bland annat Västlänken i Göteborg och utbyggnaden av E20 genom Västra Götaland.

Totalt ökade bygginvesteringarna med 10 procent 2016, investeringarna i nya bostäder med 35 procent. Men uppgången handlar inte bara om bostäder. Sveriges Byggindustrier räknar med att bygginvesteringarna i stort, inklusive infrastruktur och offentliga lokaler, ökar med 12 procent under 2017. Den kraftigaste ökningen på mer än ett decennium.

Från att de kommunala bostadsbolagen haft en låg volym på nyproduktionen ökar den nu rejält. Av landets 290 kommuner bedömer 255 att det är underskott på bostäder på marknaden. Det är en ökning med 72 kommuner på två år.

På starka marknader fortsätter många bostadsbolag inriktningen att bygga bostadsrätter, men allt fler privata aktörer satsar nu också på att bygga hyresrätter. Det finns också exempel även i Stockholm på områden som planerats för bostadsrätt som nu omvandlas till hyresrätt. Marknaden för bostadsrätter i Stockholm tycks märka av en nedgång, fast samtidigt upplever många andra områden som haft en svag marknad en stark uppgång.

Däremot har osäkerheten ökat runt framtidens höghastighetståg under 2016 och 2017. Sverigeförhandlingen har slutit avtal med en rad kommuner längst de tänkta sträckningarna. Men på nationell nivå har M, L och SD sagt nej till satsningen. Samtidigt är regeringen kluven inför projektet. S säger indirekt nej till att bryta ut höghastighetsbanorna ur årliga budgeten och vill att utbyggnaden ska ske etappvis, medan MP vill följa Sverigeförhandlingens förslag att lånefinansiera projektet.

Byggbranschens struktur har brukat beskrivas som ett timglas, med några få stora upptill, få företag i ”midjan” och många småföretag. Skanska och NCC är världs- respektive Europaföretag, men i Sverige passeras de i omsättning av Peab.  

De fjärde och femte största bland byggarna, JM och Veidekke Sverige, har fortfarande en bit kvar till de tre jättarna. Men mycket tyder på att ”midjan” vidgas på sikt. Till byggföretag med stora ambitioner att växa hör Serneke, Erlandsson Bygg, Wäst-Bygg och MVB.  Erlandsson ökade under 2016 sin omsättning med 30 procent och Serneke med 28 procent. 

De senare har nu fått klartecken för sitt spektakulära projekt Karlastaden på det tidigare varvsområdet Lindholmen i Göteborg, med Karlatornet som landmärke. 240 meter högt ska det bli Nordens största byggnad.  

En delbransch som växt snabbt under 2016 är modulhusföretagen. Att lösa bostadsbehov med tillfälliga bostäder i modulhus har på många ställen visat sig stöta på patrull, både genom protester och av ekonomiska skäl. Däremot har efterfrågan varit stor på modullösningar för skolor eller andra verksamhetslokaler. Expandia hyr ut moduler, Ikea-ägda Nordic Modular har genom dotterbolag både uthyrning och försäljning. 

De utländska byggbolagens närvaro på svenska marknaden kretsar mycket kring stora anläggningsprojekt. Där har 2016 varit lite av ett mellanår, men med flera stora projekt som ska igång kan den antas öka. 

Med det kraftigt ökande bostadsbyggandet finns en oro för kapacitetsbrist i branschen. Att ta in utländska byggföretag eller underentreprenörer är ett allt vanligare sätt att klara trycket.  

Så räknade vi: Bedömningen av omfattningen av de offentliga bygginvesteringarna utgår från Statskontorets rapport om offentliga sektorns omfattning 2016.