Offentliga marknaden 2017

Avfallshantering och återvinning

Offentlig marknad: 7 miljarder kronor
Förändring (1 år): +40% (2 miljarder kronor)

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Ragn-Sells 486 7%
2 Suez Recycling 298 -14%
3 Stena Recycling 190 -9%
4 Reno Norden 124 -11%
5 Ohlssons 115 -13%

Kommentar

Varje svensk invånare åstadkommer 467 kilo avfall per år. Det är en minskning med 11 kilo sedan föregående år. Motsvarande 162 kilo per person eller nära 35 procent går till materialåtervinning.

Kommunerna ansvarar för insamlingen av hushållsavfall och har ansvaret för återvinningscentraler. Genom producentansvaret som infördes 1994 är det producenterna som ansvarar för insamlingen till återvinning av förpackningar och returpapper. Insamlingen till återvinning sköts till 71 procent av privata entreprenörer. 25 procent av kommunerna utför insamlingen i egen regi.

En förändrad ansvarsfördelning har varit på gång en tid. Redan i regeringsförklaringen 2014 förklarade den rödgröna regeringen att den avsåg att föreslå att kommunerna ska bli ansvariga för all insamling till återvinning. En särskild utredare presenterade våren 2016 en modell för hur förändringen skulle kunna gå till och föreslog att den borde genomföras 1 januari 2020. Att kommunerna skulle ta över ansvaret föreslogs redan i Avfallsutredningen 2012.

Ännu har regeringen inte kommit med något förslag och en riksdagsmajoritet har uttalat sig för ett fortsatt producentansvar. En förändring skulle kunna ske genom en förordning beslutad av regeringen, inte genom riksdagsbeslut. Så skedde senast ansvaret prövades när den dåvarande regeringen bestämde sig för att förlänga producentansvaret. Miljöministerns återkommande besked i fråga om kommunerna ska åläggas ansvaret är att frågan bereds i departementet, men rykten har talat om att ett förslag kan komma under 2017 eller i början av 2018.

En återkommunalisering skulle betyda att ansvaret för 5 800 återvinningsstationer förflyttas. 

Ett 50-tal entreprenörer är verksamma på insamlingsmarknaden. Enligt en rapport från Konkurrensverket hade kommunerna 2008 avtal med externa utförare av avfallstjänster till ett värde av cirka 5 miljarder kronor, men volymerna har ökat sedan dess. 

Störst på den offentliga marknaden för avfallshantering och återvinning är Ragn-Sells och belgiska Suez (tidigare Sita). De finns i cirka 50 kommuner vardera. Norskägda bolaget Reno Norden har de senaste åren haft en kraftig tillväxt på offentliga marknaden. Bolaget gick i konkurs hösten 2017, men har förklarat att det ska driva verksamheten vidare. Före konkursen hade Reno Norden just tagit över avfallshanteringen i några större kommuner eller distrikt inom kommuner. 

Franska megaföretaget Veolia har genom köpet av Hans Andersson Recycling skaffat sig en starkare position på den svenska marknaden. Veolia har en världsomspännande verksamhet inom energi, vatten, trafik, infrastruktur och avfall och återvinning.